Przewodniczący Rady Osiedla

Zastępca Przewodniczącego Rady Osiedla

Sekretarz Rady Osiedla

Pozostali członkowie Rady Osiedla:

 

Informujemy, że w związku z brakiem kandydatów chętnych do pracy w Radzie Osiedla Bobrek Wschód ww. Rada nie została wybrana. Kolejne wybory zostaną przeprowadzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni.