(data publikacji: 12.08.2013r. data składania ofert: 02.09.2013r.)

Przetarg na modernizację placów zabaw przy ulicach:

    - Górna 29A, Jerzego 11, Filasiewicza 9-11

    - Brożka 21-23, Brożka 11, Brożka 10-16

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

(data publikacji: 30.10.2013r. data składania ofert: 26.11.2013r. do godz. 10.00)

Przetarg na rewitalizację zdegradowanej przestrzeni publicznej osiedla Podgórze

w Cieszynie –rozwój infrastruktury Osiedlowego Centrum Kultury i Rekreacji

· Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej

  ul. Popiołka w Cieszynie dz.5/35 obr 38

· Budowa placu zabaw z nawierzchnią piaszczystą i gumową wraz

  z ogrodzeniem ul. Brożka 2-10 w Cieszynie dz.5/64 obr 38

· Budowa Siłowni Terenowej ul. Morcinka działka 5/72 obr 38

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

ZAWIADOMIENIE

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - 10 styczeń 2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - 24 styczeń 2014

 

(data publikacji: 23.04.2014r. data składania ofert: 05.05.2014r. do godz. 10.00)

Przetarg na modernizację placów zabaw  w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Cieszynianka" w Cieszynie

przy następujących ulicach wymienionych poniżej:

· Górna 29A

· Kraszewskiego 1

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

(data publikacji: 07.01.2014r. data składania ofert: 27.01.2014r. do godz. 10.00)

Przetarg na rewitalizację zdegradowanej przestrzeni publicznej osiedla Podgórze

w Cieszynie –rozwój infrastruktury Osiedlowego Centrum Kultury i Rekreacji

„Przebudowa związana ze zmianą sposobu użytkowania Sali Świetlicowej

na pomieszczenia osiedlowego centrum kultury i rekreacji w pawilonie

wielofunkcyjnym położonym przy ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej 6, działka

nr 5/29 obręb 38”

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

ZAWIADOMIENIE

ZAPYTANIA ODNOŚNIE PRZETARGU

        - Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych "ELDA"

        - Firma Budowlano-Remontowo-Handlowa "EVEREST"

ODPOWIEDZI ODNOŚNIE ZADANYCH PYTAŃ

        - Udzielona odpowiedź firmie PRE "ELDA"

        - Udzielona odpowiedź firmie "EVEREST"

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - 11 marzec 2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - 28 marzec 2014

 

(data publikacji: 08.10.2014r. data składania ofert: 17.10.2014r. do godz. 10.00)

Przetarg na rewitalizację zdegradowanej przestrzeni publicznej osiedla Podgórze

w Cieszynie – rozwój infrastruktury Osiedlowego Centrum Kultury i Rekreacji

„Dostawa wyposażenia dla sali świetlicowej i biur Osiedlowego Centrum

Kultury i Rekreacji w pawilonie wielofunkcyjnym położonym przy ulicy

Zofii Kossak-Szatkowskiej 6, działka nr 5/29 obręb 38”

Termin składania ofert: do 17 października 2014r. do godziny 10.00

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

UZUPEŁNIENIA:

(data publikacji: 10.10.2014)

- Uzupełnienie do Tabeli nr 2 załącznika nr 6 do SIWZ

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI ODNOŚNIE PRZETARGU

- data publikacji zapytań i wyjaśnień: 10.10.2014r.

(data publikacji: 06.11.2014)

- unieważnienie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego - protokół postępowania

 

(data publikacji: 18.11.2014r. data składania ofert: 27.11.2014r. do godz. 10.00)

Przetarg na rewitalizację zdegradowanej przestrzeni publicznej osiedla Podgórze

w Cieszynie – rozwój infrastruktury Osiedlowego Centrum Kultury i Rekreacji

„Dostawa wyposażenia dla sali świetlicowej i biur Osiedlowego Centrum

Kultury i Rekreacji w pawilonie wielofunkcyjnym położonym przy ulicy

Zofii Kossak-Szatkowskiej 6, działka nr 5/29 obręb 38”

w ramach projektu pn. Rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni publicznej osiedla Podgórze

w Cieszynie –rozwój infrastruktury Osiedlowego Centrum Kultury i Rekreacji realizowanego

i współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Termin składania ofert: do 27 listopada 2014r. do godziny 10.00

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

- odpowiedź na zapytanie odnośnie przetargu (data: 20.11.2014; znak sprawy TPU.3.2014)

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO - 08 grudnia 2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - 17 grudnia 2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - 18 grudnia 2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - 22 grudnia 2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - 15 stycznia 2015

 

(data publikacji: 16.03.2016r. data składania ofert: 30.03.2016r. do godz. 10.00)

Konkurs ofert na wykonanie przebudowy i rozbudowy placów z zastosowaniem urządzeń zabawowych

dla osób niepełnosprawnych i wykonaniem nawierzchni bezpiecznych w Cieszynie w nieruchomościach

zarządzanych przez Spółdzielnię przy ulicach:

·        Górna 29A

·        gen. J. Hallera 4-6,

·        Korfantego 4-8

·        Brożka 21-23

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Cieszynianka”

Cieszyn ul. Hajduka 17, 43-400 Cieszyn 1 piętro pokój 205 lub wysłać pocztą na ww. adres.

Termin składania ofert upływa w dniu  30.03.2016 r. o godz.1000.

Odpowiedź na zapytanie firmy FIOR Sp. z o.o.

Odpowiedź na zapytanie o umieszczeniu w ofercie kart technicznych urządzeń zabawowych

 

(data publikacji: 27.01.2017r. data składania ofert: 10.02.2017r. do godz. 13.00)

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Cieszynianka” w Cieszynie ogłasza konkurs ofert na wykonanie remontów budynków,

instalacji w tych budynkach, infrastruktury drogowej będących w zasobach naszej Spółdzielni. Ofertę   należy   złożyć  

w  sekretariacie  Spółdzielni Mieszkaniowej „Cieszynianka” Cieszyn ul. Hajduka 17 43-400 Cieszyn 1 piętro pokój 205.

Termin składania ofert upływa w dniu  10.02.2017 r. o godz.1300.

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.

Materiały można pobrać w siedzibie Zamawiającego w Cieszynie ul. Hajduka 17 pokój 108 jak również w wersji elektronicznej - poniższy odnośnik.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

 

(data publikacji: 26.06.2017r. data składania ofert: 10.07.2017r. do godz. 10.00)

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Cieszynianka” w Cieszynie ogłasza konkurs ofert na rozbudowę oraz przebudowę placów zabaw Brożka 10-16, Barteczka 23-27 i budowę placu rekreacyjnego przy ulicy Kamiennej 3 w Cieszynie.

Ofertę   należy   złożyć w  sekretariacie  Spółdzielni Mieszkaniowej „Cieszynianka” w Cieszynie przy ulicy Hajduka 17, 43-400 Cieszyn - 1 piętro pokój 205 lub wysłać pocztą na ww. adres

Termin składania ofert upływa w dniu  10.07.2017 r. o godz.1000.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Odpowiedź na zapytanie firmy PPE Poland

 

(data publikacji: 08.01.2018r. data składania ofert: 31.01.2018r. do godz. 10.00)

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Cieszynianka” w Cieszynie ogłasza konkurs ofert na przebudowę układu komunikacyjnego przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym Św. Jerzego 7 w Cieszynie działka 24/10 obręb 31.

Ofertę   należy   złożyć w  sekretariacie  Spółdzielni Mieszkaniowej „Cieszynianka” w Cieszynie przy ulicy Hajduka 17, 43-400 Cieszyn - 1 piętro pokój 205 lub wysłać pocztą na ww. adres

Termin składania ofert upływa w dniu  31.01.2018 r. o godz.1000.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI 

 

(data publikacji: 26.01.2018r. data składania ofert: 12.02.2018r. do godz. 10.00)

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Cieszynianka” w Cieszynie ogłasza konkurs ofert na wykonanie:

·      dokumentacji budowlanej na remont instalacji centralnego ogrzewania w budynkach,

·      utrzymania zieleni na osiedlach,

·      wycinki drzew,

·      remontów budynków,

·       instalacji w tych budynkach,

·       infrastruktury drogowej,

będących w zasobach naszej Spółdzielni, Ofertę   należy   złożyć   w  sekretariacie  Spółdzielni Mieszkaniowej „Cieszynianka” Cieszyn ul. Hajduka 17 43-400 Cieszyn 1 piętro pokój 205.

Termin składania ofert upływa w dniu  12.02.2018 r. o godz.1000.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

data publikacji: 12.03.2018r. data składania ofert: 19.03.2018r. do godz. 10.00)

Konkurs ofert na wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania  w budynku wielorodzinnym przy ul. Zofii Kossak–Szatkowskiej 12 w Cieszynie (dz. nr 5/21 obr.38).

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Cieszynianka”, ul. Hajduka 17, 43-400 Cieszyn, I piętro, pokój 205 lub wysłać pocztą na ww. adres.

Termin wpływu ofert na dziennik podawczy Spółdzielni upływa w dniu  19.03.2018 r. o godz.1000.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Wyniki konkursu ofert związanej z remontami, utrzymaniem zieleni, wykonaniem dokumentacji budowlanej oraz infrastruktury drogowej w naszej Spółdzielni.


(data publikacji: 20.06.2018 r. data składania ofert: 03.07.2018 r. do godz. 10.00) 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Cieszynianka” w Cieszynie ogłasza konkurs ofert na przebudowę oraz rozbudowę placu zabaw i terenu rekreacyjnego przy ulicy Szymanowskiego 10 w Cieszynie.

Ofertę   należy   złożyć w  sekretariacie  Spółdzielni Mieszkaniowej „Cieszynianka” w Cieszynie przy ulicy Hajduka 17, 43-400 Cieszyn - 1 piętro pokój 205 lub wysłać pocztą na ww. adres

Termin wpływu ofert na dziennik podawczy upływa w dniu  03.07.2018 r. o godz.1000.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Odpowiedź na zapytanie z dnia 26.06.2018 (nr spr. TPU - 3/2018)

Odpowiedź na zapytanie z dnia 27.06.2018 (nr spr. TPU - 3/2018)


(data publikacji: 08.08.2018; data składania ofert: 22.08.2018 do godziny 10.00)

Konkurs ofert na przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach wielorodzinnych przy ullicy Górna 29, Górna 29A, Szymanowskiego 2, Szymanowskiego 6, Moniuszki 22 w Cieszynie.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Cieszynianka”, ul. Hajduka 17, 43-400 Cieszyn, I piętro, pokój 205 lub wysłać pocztą na ww. adres.

Termin wpływu ofert na dziennik podawczy Spółdzielni upływa w dniu 22.08.2018 r.  godz. 1000.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI


(data publikacji: 21.01.2019; data składania ofert: 04.02.2019 do godziny 10.00)

Konkurs ofert na remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku wielorodzinnym przy ulicy Kossak-Szatkowskiej 14 w Cieszynie.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Cieszynianka”, ul. Hajduka 17, 43-400 Cieszyn, I piętro, pokój 205 lub wysłać pocztą na ww. adres.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

(data publikacji: 29.01.2019; data składania ofert: 18.02.2019 do godziny 10.00)

Konkurs ofert na zadaszenia balkonów ostatniej kondygnacji na elewacji  budynków wielorodzinnych przy ul Brożka 18, 20 oraz gen. Hallera 6 w Cieszynie.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Cieszynianka”, ul. Hajduka 17, 43-400 Cieszyn, I piętro, pokój 205 lub wysłać pocztą na ww. adres.

Termin wpływu ofert na dziennik podawczy Spółdzielni upływa w dniu 18.02.2019 r. godz. 1000.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI


(data publikacji: 01.02.2019r. data składania ofert: 11.02.2019r. do godz. 10.00)

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Cieszynianka” w Cieszynie ogłasza konkurs ofert na wykonanie:

·      dokumentacji budowlanej na remont instalacji centralnego ogrzewania w budynkach,

·      utrzymania zieleni na osiedlach,

·      wycinki drzew,

·      remontów budynków,

·       instalacji w tych budynkach,

·       infrastruktury drogowej,

·       zmycia glonów elewacji,

będących w zasobach naszej Spółdzielni, Ofertę   należy   złożyć   w  sekretariacie  Spółdzielni Mieszkaniowej „Cieszynianka” Cieszyn ul. Hajduka 17 43-400 Cieszyn 1 piętro pokój 205.

Termin składania ofert upływa w dniu  11.02.2019 r. o godz.1000.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

SPROSTOWANIE DLA SPECYFIKACJI NA ROBOTY STOLARSKIE

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - 11 marzec 2019