Cieszyn: Rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni publicznej osiedla Podgórze w Cieszynie - rozwój infrastruktury Osiedlowego Centrum Kultury i Rekreacji Przebudowa związana ze zmianą sposobu użytkowania Sali Świetlicowej na pomieszczenia osiedlowego centrum kultury i rekreacji w pawilonie wielofunkcyjnym położonym przy ul Zofii Kossak-Szatkowskiej 6, działka nr 5/29 obręb 38
Numer ogłoszenia: 5302 - 2014; data zamieszczenia: 07.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Cieszynianka" , ul. Hajduka 17, 43-400 Cieszyn, woj. śląskie, tel. 33 8520 218, faks 33 8520 077.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółdzielczośc mieszkaniowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni publicznej osiedla Podgórze w Cieszynie - rozwój infrastruktury Osiedlowego Centrum Kultury i Rekreacji Przebudowa związana ze zmianą sposobu użytkowania Sali Świetlicowej na pomieszczenia osiedlowego centrum kultury i rekreacji w pawilonie wielofunkcyjnym położonym przy ul Zofii Kossak-Szatkowskiej 6, działka nr 5/29 obręb 38.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Powierzchnia użytkowa pawilonu 1107,19 m2 po przebudowie (dodatkowa 67,99 m2)Zmiany konstrukcyjne w szczególności dotyczący fundamentowania i układu nośnego stropu o układzie słupowo- ryglowego pod strop ceramiczny typ Akerman oraz wykonanie nadproża (podciągu stalowego) pod ściankę 1 piętra.Pozostałe roboty to uzupełnienia i podmurowania scian z zamurowaniem otworów wścianie pom. projektora a także wykonanie 2 filarków ceglanych pod wspomniany podciąg pod ścianę piętra . Konstrukcja nośna słupów i podciągów żelbetowa o słupach z przekrojem 30na30 cm z układem krzyżowym podciągów o przekroju 30na30cm.Całość posadowiona na stopach fundamentowych 130na130na80cm. Strop Ackermana o wysokości 24 cm z wylewkami w osi słupów 30na24cm wg. rysunków kontrukcyjnych.Natomiast podciąg stalowy pod ścianke wykonany zostanie z 2 dwuteowników 180 zespolonych blachami.Nadproże wejścia na scenę z 2 dwuteowników 100 zespolonych. Roboty wykończeniowe na poddaszu ścianki działowe, stolarka okienna i drzwiowa schody wyrównawcze z balustradą, malowanie pomieszczeń wykonanie podłóg..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.13.50-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 9 000,- (dziewięć tysięcy) złotych

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.smcieszynianka.org.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: http://www.smcieszynianka.org.pl/ zakładka Przetargi i Konkursy ofert.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.01.2014 godzina 10:00, miejsce: ul.Hajduka 17 43-400 Cieszyn.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt zgłoszony do konkursu nr 06.02.02-101/10 Poddziałanie 6.2.2.Rewitalizacja- małe miasta Priorytet VI Zrównoważony Rozwój Miast w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie