Cieszyn: Rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni publicznej osiedla Podgórze w Cieszynie -rozwój infrastruktury Osiedlowego Centrum Kultury i Rekreacji Przebudowa związana ze zmianą sposobu użytkowania Sali Świetlicowej na pomieszczenia osiedlowego centrum kultury i rekreacji w pawilonie wielofunkcyjnym położonym przy ul. Zofii Kossak Szatkowskiej 6 działka nr 5/29 obręb 38
Numer ogłoszenia: 105518 - 2014; data zamieszczenia: 28.03.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 5302 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Cieszynianka", ul. Hajduka 17, 43-400 Cieszyn, woj. śląskie, tel. 33 8520 218, faks 33 8520 077.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółdzielczość mieszkaniowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni publicznej osiedla Podgórze w Cieszynie -rozwój infrastruktury Osiedlowego Centrum Kultury i Rekreacji Przebudowa związana ze zmianą sposobu użytkowania Sali Świetlicowej na pomieszczenia osiedlowego centrum kultury i rekreacji w pawilonie wielofunkcyjnym położonym przy ul. Zofii Kossak Szatkowskiej 6 działka nr 5/29 obręb 38.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: : Powierzchnia użytkowa pawilonu 1107,19 m2 po przebudowie (dodatkowa 67,99 m2)Zmiany konstrukcyjne w szczególności dotyczący fundamentowania i układu nośnego stropu o układzie słupowo- ryglowego pod strop ceramiczny typ Akerman oraz wykonanie nadproża (podciągu stalowego) pod ściankę 1 piętra.Pozostałe roboty to uzupełnienia i podmurowania scian z zamurowaniem otworów wścianie pom. projektora a także wykonanie 2 filarków ceglanych pod wspomniany podciąg pod ścianę piętra . Konstrukcja nośna słupów i podciągów żelbetowa o słupach z przekrojem 30na30 cm z układem krzyżowym podciągów o przekroju 30na30cm.Całość posadowiona na stopach fundamentowych 130na130na80cm. Strop Ackermana o wysokości 24 cm z wylewkami w osi słupów 30na24cm wg. rysunków kontrukcyjnych. Natomiast podciąg stalowy pod ścianke wykonany zostanie z 2 dwuteowników 180 zespolonych blachami. Nadproże wejścia na scenę z 2 dwuteowników 100 zespolonych. Roboty wykończeniowe na poddaszu ścianki działowe, stolarka okienna i drzwiowa schody wyrównawcze z balustradą, malowanie pomieszczeń wykonanie podłóg...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.13.50-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni publicznej osiedla Podgórze w Cieszynie - rozwój infrastruktury Osiedlowego Centrum Kultury i Rekreacji Przebudowa związana ze zmianą sposobu użytkowania Sali Świetlicowej na pomieszczenia osiedlowego centrum kultury i rekreacji w pawilonie wielofunkcyjnym położonym przy ul Zofii Kossak-Szatkowskiej 6, działka nr 5/29 obręb 38.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.03.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 9.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 266128,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ