Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 441968-2013 z dnia 2013-10-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Cieszyn
Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej ul. Popiołka w Cieszynie o powierzchni 651,6m2 obejmująca: - Boisko kort tenisowy o wymiarach (pole gry 23,77m x 10,97m)+ wybieg końcowy min 5,50 m za liniami końcowymi oraz wybieg...
Termin składania ofert: 2013-11-26

Cieszyn: Rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni publicznej osiedla Podgórze w Cieszynie -rozwój infrastruktury Osiedlowego Centrum Kultury i Rekreacji Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej ul. Popiołka w Cieszynie dz.5/35 obr 38 Budowa placu zabaw z nawierzchnią piaszczystą i gumowa wraz z ogrodzeniem ul. Brożka 2-10 w Cieszynie dz.5/64 obr 38 Budowa Siłowni Terenowej ul. Morcinka działka 5/72 obr 38.
Numer ogłoszenia: 27630 - 2014; data zamieszczenia: 24.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 441968 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Cieszynianka", ul. Hajduka 17, 43-400 Cieszyn, woj. śląskie, tel. 33 8520 218, faks 33 8520 077.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółdzielczość mieszkaniowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni publicznej osiedla Podgórze w Cieszynie -rozwój infrastruktury Osiedlowego Centrum Kultury i Rekreacji Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej ul. Popiołka w Cieszynie dz.5/35 obr 38 Budowa placu zabaw z nawierzchnią piaszczystą i gumowa wraz z ogrodzeniem ul. Brożka 2-10 w Cieszynie dz.5/64 obr 38 Budowa Siłowni Terenowej ul. Morcinka działka 5/72 obr 38..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej ul. Popiołka w Cieszynie o powierzchni 651,6m2 obejmująca: - Boisko kort tenisowy o wymiarach (pole gry 23,77m x 10,97m)+ wybieg końcowy min 5,50 m za liniami końcowymi oraz wybieg min 3,05 m za liniami bocznymi. - Boisko do piłki siatkowej o wymiarach (pole gry 18,00m x 9,00 m) + pas wolny 2,0 m Budowa placu zabaw z nawierzchnią piaszczystą i gumowa wraz z ogrodzeniem ul. Brożka 2-10 w Cieszynie dz.5/64 obr 38 o powierzchni 207,50 m2 z 5 urządzeniami zabawowymi:Platforma obrotowa,Huśtawka typowa,Małpie drzewo,Królicza nora, huśtawka ważka Budowa Siłowni Terenowej ul. Morcinka działka 5/72 obr 38 w Cieszynie o powierzchni 59,67m2 z 6 urządzeniami do ćwiczeń ruchowych na wolnym powietrzu:krzesło do wyciskania, treneż nóg, narciarz, rowerek z młynkiem ręcznym, wioślarz ,orbitek. Wszystkie urządzenia po jednej sztuce...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni publicznej osiedla Podgórze w Cieszynie -rozwój infrastruktury Osiedlowego Centrum Kultury i Rekreacji Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej ul. Popiołka w Cieszynie dz.5/35 obr 38 Budowa placu zabaw z nawierzchnią piaszczystą i gumowa wraz z ogrodzeniem ul. Brożka 2-10 w Cieszynie dz.5/64 obr 38 Budowa Siłowni Terenowej ul. Morcinka działka 5/72 obr 38.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.01.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 435922,20 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ