Cieszyn: Dostawa wyposażenia dla sali świetlicowej i biur Osiedlowego Centrum Kultury i Rekreacji w pawilonie wielofunkcyjnym położonym przy ul. Z. Kossak-Szatkowskiej 6,działka nr 5/29 obręb 38 w ramach projektu pn. Rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni publicznej osiedla Podgórze w Cieszynie -rozwój infrastruktury Osiedlowego Centrum Kultury i Rekreacji realizowanego i współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013..
Numer ogłoszenia: 412296 - 2014; data zamieszczenia: 17.12.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 378256 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Cieszynianka", ul. Hajduka 17, 43-400 Cieszyn, woj. śląskie, tel. 33 8520 218, faks 33 8520 077.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółdzielczość mieszkaniowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyposażenia dla sali świetlicowej i biur Osiedlowego Centrum Kultury i Rekreacji w pawilonie wielofunkcyjnym położonym przy ul. Z. Kossak-Szatkowskiej 6,działka nr 5/29 obręb 38 w ramach projektu pn. Rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni publicznej osiedla Podgórze w Cieszynie -rozwój infrastruktury Osiedlowego Centrum Kultury i Rekreacji realizowanego i współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013...

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa wyposażenia dla sali świetlicowej i biur Osiedlowego Centrum Kultury i Rekreacji w pawilonie wielofunkcyjnym położonym przy ul. Z. Kossak-Szatkowskiej 6,działka nr 5/29 obręb 38 w ramach projektu pn. Rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni publicznej osiedla Podgórze w Cieszynie -rozwój infrastruktury Osiedlowego Centrum Kultury i Rekreacji realizowanego i współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany został w załącznikach nr 1-5 do specyfikacji..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.13.00.00-2, 39.29.00.00-1, 39.22.00.00-0, 30.00.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Dostawa wyposażenia dla sali świetlicowej i biur osiedlowego centrum kultury i rekreacji w pawilonie wielofunkcyjnym położonym przy ul. Z. Kossak- Szat-kowskiej 6 działka nr 5.29 obręb 38 w w zakresie umeblowania zgodnie z za-łącznikiem nr 1 do SIWZ

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 117959,35 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 4   

Nazwa: Dostawa wyposażenia dla sali świetlicowej i biur Osiedlowego Centrum Kultury i Rekreacji w pawilonie wielofunkcyjnym położonym przy ul. Z. Kossak-Szatkowskiej 6,działka nr 5/29 obręb 38 w zakresie sprzętu RTV i komputerów

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 27764,23 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ