Cieszyn: Rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni publicznej osiedla Podgórze w Cieszynie rozwój infrastruktury Osiedlowego Centrum Kultury i Rekreacji -Dostawa wyposażenia dla sali świetlicowej i biur osiedlowego centrum kultury i rekreacji w pawilonie wielofunkcyjnym położonym przy ul Zofii Kossak Szatkowskiej 6 działka nr 5 przez 29 obręb 38..
Numer ogłoszenia: 417296 - 2014; data zamieszczenia: 22.12.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 415356 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Cieszynianka", ul. Hajduka 17, 43-400 Cieszyn, woj. śląskie, tel. 33 8520 218, faks 33 8520 077.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółdzielczość mieszkaniowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni publicznej osiedla Podgórze w Cieszynie rozwój infrastruktury Osiedlowego Centrum Kultury i Rekreacji -Dostawa wyposażenia dla sali świetlicowej i biur osiedlowego centrum kultury i rekreacji w pawilonie wielofunkcyjnym położonym przy ul Zofii Kossak Szatkowskiej 6 działka nr 5 przez 29 obręb 38...

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni publicznej osiedla Podgórze w Cieszynie rozwój infrastruktury Osiedlowego Centrum Kultury i Rekreacji -Dostawa wyposażenia dla sali świetlicowej i biur osiedlowego centrum kultury i rekreacji w pawilonie wielofunkcyjnym położonym przy ul Zofii Kossak Szatkowskiej 6 działka nr 5 przez 29 obręb 38 w zakresie zabudowy kuchennej wraz ze sprzętem AGD.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.29.00.00-1, 39.22.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 2   

Nazwa: Dostawa wyposażenia dla Osiedlowego Centrum Kultury i Rekreacji przy ul. Zofii Kossak Szatkowskiej 6 w Cieszynie - zabudowy kuchennej + sprzęt AGD

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 17000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę