Wyniki z przeprowadzonych głosowań przez członków Spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu odbywanym w sześciu częściach w dniach od 29 maja do 7 czerwca 2017r. o godz. 16.00

w sali konferencyjnej przy ul. Hajduka 17 w Cieszynie - osiedle Centrum (29.05.2017), Bobrek Wschód i Członkowie Oczekujący (30.05.2017), Liburnia (31.05.2017), Piastowskie (05.06.2014), Podgórze II (06.06.2014), Podgórze I (07.06.2014)


 

- informacja o wyborze członków do Rady Nadzorczej.

- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółdzielni w 2016r. - uchwała nr 01/2017.
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2016r. - uchwała nr 02/2017.
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016r. i podziału nadwyżki bilansowej -
uchwała nr 03/2017.
- udzielenia absolutorium członkom Zarządu -
uchwała nr 04/2017.
- w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jakie może zaciągnąć Zarząd w imieniu Spółdzielni -
uchwała nr 05/2017.
- w sprawie wyboru delegata i jego zastępcy na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP -
uchwała nr 06/2017.