Wyniki z przeprowadzonych głosowań przez członków Spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu odbywanym w trzech częściach w dniach od 11 do 13 czerwca 2018r. o godz. 16.00

w sali konferencyjnej przy ul. Hajduka 17 w Cieszynie - osiedle Centrum i Bobrek Wschód (11.06.2018), Podgórze I i Podgórze II (12.06.2018), Liburnia i Piastowskie (13.06.2018)


 

 

- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółdzielni w 2017r. - uchwała nr 01/2018.
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2017r. - uchwała nr 02/2018.
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017r. i podziału nadwyżki bilansowej -
uchwała nr 03/2018.
- udzielenia absolutorium członkom Zarządu -
uchwała nr 04/2018.
- w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jakie może zaciągnąć Zarząd w imieniu Spółdzielni -
uchwała nr 05/2018.
- w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej "Cieszynianka" w Cieszynie -
uchwała nr 06/2018.
- Załącznik nr 1 do uchwały Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni nr 06/2018 - załącznik nr 1 do uchwały nr 06/2018.