Wyniki z przeprowadzonych głosowań przez członków Spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu odbywanym w dniu 10 czerwca 2019 r. o godz. 16.00

w sali konferencyjnej Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie przy ulicy Bielskiej 62 w Cieszynie - budynek główny.


 

 

- informacja o wyborze członka do Rady Nadzorczej.

- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółdzielni w 2018 r. - uchwała nr 1/2019.
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2018 r. - uchwała nr 2/2019.
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 r. - uchwała nr 3/2019.
- podziału nadwyżki bilansowej za 2018 r.- uchwała nr 4/2019.
- wyrażenia zgody na sporządzanie sprawozdania finansowego Spółdzielni w sposób uproszczony - uchwała nr 5/2019.
udzielenia absolutorium członkom Zarządu - uchwała nr 6/2019.
w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jakie może zaciągnąć Zarząd w imieniu Spółdzielni - uchwała nr 7/2019.
- przyjęcia do realizacji wniosków z lustracji - uchwała nr 8/2019.