SEKRETARIAT: ul. Feliksa Hajduka 17, tel. 33 852 02 18, ps@smcieszynianka.org.pl

 

Przetarg na najem lokalu usługowego w budynku przy ul. Hajduka 17

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Cieszynianka” w Cieszynie ogłasza przetarg pisemny – konkurs ofert, na używanie w drodze zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Hajduka 17 w Cieszynie, ograniczony na prowadzenie cichej, nieuciążliwej dla najemców innych lokali działalności gospodarczej.
Lokal usytuowany jest na poziomie parteru, składa się z 3 pomieszczeń i korytarza o łącznej powierzchni użytkowej 67 m2. Wyposażony jest w instalację elektryczną, instalację centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną, wc. Lokal zostanie udostępniony w celu zapoznania się z jego stanem technicznym w dniach 12.06 – 28.06.2024 r. w godz. od 9.00 do 13.00, po uprzednim telefonicznym umówieniu się z Administracją os. Centrum – tel. 33 851 33 51.

Osoby zainteresowane zawarciem umowy najmu mogą składać dokumenty do dnia 28 czerwca 2024 roku do godz. 13.00 w Sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Cieszynianka” w Cieszynie, ul. Hajduka 17, I piętro, pokój nr 205, w zamkniętych kopertach z adnotacją „Przetarg na lokal użytkowy przy ul. Hajduka 17 w Cieszynie”.

Cena wywoławcza stawki czynszu najmu wynosi 25,00 zł/m2 netto.
Najemca lokalu jest zobowiązany umownie do ponoszenia, poza czynszem najmu, opłaty z tytułu:
* energii elektrycznej na podstawie odrębnej umowy zawartej z dostawcą energii,
* energii cieplnej,
* dostawy zimnej wody oraz odprowadzenia ścieków,
* wywozu odpadów stałych zgodnie ze złożoną deklaracją o ilości i segregowaniu odpadów, w trybie określonym w umowie bądź na podstawie oddzielnych umów z gestorami mediów i usług komunalnych.

Otwarcie kopert nastąpi w dniu 01 lipca 2024 roku o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni, pokój 103, parter.

Oferta musi zawierać:
* dane oferenta,
* propozycję stawki czynszu najmu za 1m2 powierzchni lokalu (do czynszu dolicza się 23% podatku VAT),
* określenie sposobu zagospodarowania lokalu,
* oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek wobec US i ZUS, niezaleganiu z opłacaniem danin publicznych, nieposiadaniu nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych,
* oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu i jego akceptacja,
* klauzulę o składaniu fałszywych oświadczeń,
* podpis oferenta i telefon kontaktowy.

Powyższe warunki dotyczące oferty podane w ogłoszeniu powinny być spełnione łącznie. Niespełnienie jakiegokolwiek z nich powoduje wyłączenie oferenta z dalszej procedury przetargowej. W przypadku złożenia oferty nie na formularzu ofertowym, oferta winna zawierać wszelkie informacje zawarte w formularze ofertowym. Szczegółowe informacje można uzyskać w Spółdzielni Mieszkaniowej „Cieszynianka” w Cieszynie, pokój nr 102, parter, tel. 33 851 33 51.

Link do „Regulaminu wynajmu lokali użytkowych i pomieszczeń niepełnowartościowych oraz dzierżawy terenu”:
https://www.smcieszynianka.org.pl/pliki_tekstowe/regulaminy/regulamin_wynajmu_lokali_pomieszczen_dzierzawy_terenu.pdf
Wzór pisma odnośnie złożenia oferty na wynajem lokalu użytkowego:
https://www.smcieszynianka.org.pl/pliki_tekstowe/pobieranie/oferta_lokale_uzytkowe_wzor.pdf

Warunkiem podpisania umowy z oferentem, który zaoferował najwyższą stawkę czynszu będzie wpłacenie kaucji zabezpieczającej w wysokości dwumiesięcznego czynszu lub w postaci polisy ubezpieczeniowej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg na najem lokalu usługowego w budynku przy ul. Hajduka 17
Przewiń na górę
advanced-floating-content-close-btn
Skip to content