SEKRETARIAT: ul. Feliksa Hajduka 17, tel. 33 852 02 18, ps@smcieszynianka.org.pl

 

UDOSTĘPNIANIE MIESZKAŃ DO PRZEGLĄDU STANU TECHNICZNEGO

Szanowni Państwo,

nikt z nas nie lubi, kiedy zakłóca się jego wolny czas spędzany w zaciszu domowym. Są jednak sytuacje, kiedy zobowiązani jesteśmy nasz lokal udostępnić wyznaczonym służbom. Bywa jednak, że właściciel mieszkania niekiedy uprze się, nie wpuści i… już. Innym razem w ogóle nie ma kontaktu z właścicielem lokalu czy z jakimkolwiek ich lokatorem. Nieudostępnienie lokalu przez jego właściciela czy użytkownika – w określonych, koniecznych sytuacjach – może rodzić zagrożenia bezpieczeństwa nie tylko dla jego użytkowników, lecz także dla pozostałych mieszkańców budynku, ale też może skutkować dotkliwymi finansowo czy też karnie konsekwencjami.

Podstawowym, a zarazem najczęstszym powodem potrzeby udostępnienia lokalu przez jego właściciela bądź użytkownika, jest konieczność dokonania kontroli okresowych lub doraźnych, wynikających z ustawy Prawo Budowlane (Art. 62 ust. 1) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, do przeprowadzenia których zobowiązany jest właściciel lub zarządca obiektu, czyli Spółdzielnia. Obowiązek udostępnienia lokalu w niezbędnym zakresie nakłada na użytkowników lokali, niezależnie od posiadanego tytułu prawnego do lokalu, Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, a w szczególności Art. 6 a.

Nie należy unikać lub zaniedbać obowiązku udostępnienia lokalu dla przeprowadzenia kontroli/przeglądu okresowego, ponieważ skutki mogą być uciążliwe i kosztowne dla właściciela czy też użytkownika lokalu. Konieczność wejścia do lokalu celem wykonania nakazanych i koniecznych czynności kontrolnych, naprawczych czy remontowych w określonych terminach, to nie widzimisię Spółdzielni, ale jej nakazana prawem dbałość o stworzenie warunków do prawidłowego i bezpiecznego korzystania z lokalu przez jego użytkowników oraz użytkowników pozostałych lokali w budynku. W przypadku uporczywego uchylania
się od obowiązku udostępnienia lokalu Spółdzielnia może wystąpić do sądu o zastępcze wydanie nakazu udostępnienia lokalu. Koszty postępowania obciążą użytkownika lokalu.

Warto też wziąć pod uwagę, że gdyby zdarzyła szkoda w zdrowiu lub życiu czy choć by majątku osobistym właściciela/użytkownika lokalu nieudostępnionego do kontroli okresowej, a także innych poszkodowanych, to nawet jeśli lokal jest ubezpieczony, wówczas na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ubezpieczyciel może odmówić przyznania odszkodowania. To zaś może spowodować fatalne skutki finansowe dla właściciela/użytkownika nieudostępnionego lokalu.

Mamy nadzieję, że przeprowadzane przez Spółdzielnie wymagane prawem kontrole spotkają się z Państwa zrozumieniem i zniknie problem „niedostępnych” lokali.

                                                                                                                                              E.P.

UDOSTĘPNIANIE MIESZKAŃ DO PRZEGLĄDU STANU TECHNICZNEGO
Przewiń na górę
advanced-floating-content-close-btn
Skip to content