SEKRETARIAT: ul. Feliksa Hajduka 17, tel. 33 852 02 18, ps@smcieszynianka.org.pl

 

Walne zgromadzenie

 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.
 2. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie przynajmniej raz w roku w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego.
 3. Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:
  1. uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej,
  2. rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał, co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
  3. rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,      
  4. podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej /dochodu ogólnego/ lub sposobu pokrycia strat,
  5. podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
  6. podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych  oraz występowania z nich,
  7. oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
  8. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni,
  9. uchwalanie zmian Statutu – wymaga uchwały podjętej większością 2/3 głosów,
  10. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia ze związku oraz upoważnianie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
  11. wybieranie członków Rady Nadzorczej i Rad Osiedli,
  12. wybieranie delegatów na zjazd Związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
  13. podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do właściwości Walnego Zgromadzenia członków.
Przewiń na górę
advanced-floating-content-close-btn
Skip to content