SEKRETARIAT: ul. Feliksa Hajduka 17, tel. 33 852 02 18, ps@smcieszynianka.org.pl

 

Walne Zgromadzenie 27.05.2024 r.

Na podstawie § 21 ust. 5 i 10 w związku z § 22 ust. 1 Statutu Spółdzielni Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Cieszynianka” w Cieszynie zwołuje Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni w dniu 27 maja 2024 r. o godz. 16-tej w sali konferencyjnej Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Bielskiej 62 w Cieszynie – budynek główny.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Prezydium.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przedstawienie listy pełnomocnictw.
 4. Wybór Komisji:
  – skrutacyjno-mandatowej,
  – wnioskowej.
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023 r.
 6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2023 r.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej wraz z informacją o wynikach
  z przeprowadzonych kontroli, oceną działalności Zarządu i wnioskiem
  w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
 8. Sprawozdania Rad Osiedli z działalności za 2023 r.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 10. Przedstawienie listy zgłoszonych kandydatów na członka Rady Nadzorczej
  z osiedla Podgórze I w wyborach uzupełniających do Rady Nadzorczej
  wraz z prezentacją kandydatów.
 11. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających na członka Rady Nadzorczej
  z os. Podgórze I w kadencji Rady na lata 2023 – 2026.
 12. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółdzielni
  w 2023 r. – Uchwała nr 1/2024,
  b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2023 r. –
  Uchwała nr 2/2024,
  c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 r. –
  Uchwała nr 3/2024,
  d) podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok – Uchwała nr 4/2024,
  e) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Cieszynianka” w Cieszynie – Uchwała nr 5/2024,
  f) udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Cieszynianka” w Cieszynie – Uchwała nr 6/2024,
  g) udzielenia absolutorium nieetatowemu członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Cieszynianka” w Cieszynie – Uchwała nr 7/2024.
 13. Dyskusja.
 14. Sprawozdanie Komisji skrutacyjno – mandatowej z przeprowadzonych
  wyborów i podanie wyników wyborów.
 15. Przyjęcie wniosków przedstawionych przez Komisję wnioskową.
 16. Zamknięcie obrad.

Sprawozdania organów Spółdzielni, treści uchwał oraz inne dokumenty przygotowane na Walne Zgromadzenie, w tym sprawozdanie finansowe za rok 2023, znajdują się w poniższych linkach.

Sprawozdania:

Pozostałe:

Informujemy, że do skrzynek pocztowych zostały dostarczone zawiadomienia wraz z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Cieszynianka” w Cieszynie. Druki pełnomocnictwa oraz zgłoszenia kandydatów na członka Rady Nadzorczej z os. Podgórze I są dostępne do pobrania w poniższych linkach oraz w godzinach pracy Spółdzielni w jej siedzibie przy ul. Hajduka 17 w Cieszynie. Druki są wyłożone na stoliku, przy wejściu do Administracji Centrum, na parterze, obok pokoju nr 102.

Walne Zgromadzenie 27.05.2024 r.
Przewiń na górę
advanced-floating-content-close-btn
Skip to content